Nachzucht Herzsonne
2000 W.   v. EH Tambour  
2001 W.   v. EH Tambour  
2004 Hf.   v. Interconti  
2005 Hf.   v. Interconti  
2006 Stf.   v. Elitär PrSt. Herzkönigin
2008 Stf.   v. Herzog (TSF) PrSt. Herzklopfen
2009 Stf.   v. Interconti  
2010 Hf.   v. Kasimir (TSF) Herzfalke
2011 Hf.   v. Herzog (TSF) Herzensbrecher
2012 Stf.   v. EH Cadeau Herbstsonne