Nachzucht Orli
2012 Hf.   v. Gluosnis xx  
2013 Hf.    v. Eloquent
2015 Hf.    v. Waitaki Orlando